W związku z realizacją projektu „Poprawa efektywności funkcjonowania Firmy ALEGRE Logistic poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. – Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 – Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1 – Inwestycje profilowane – Wsparcie dotacyjne, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup systemu telematycznego FMS (Fleet Management System) wyposażonego w komputery pokładowe w liczbie 20 sztuk.

Szczegóły zapytania oraz tryb składania ofert zostały opisane w poniższych załącznikach.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań